PhDr. Mgr. Miro J. Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Ambulance psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

Filosofie

 • Adamec, Jiří - O nesporném významu a důležitosti studia dějin filosofie v jakékoliv době
 • Adamec, Jiří - Ad: www.psychostudium.cz
 • Ado, A., kol. - Filozofický slovník
 • Adorno, Theodore W. a Max Horkheimer - Schéma masové kultury
 • Akvinský, Tomáš - Komentář k Etice Nikomachově
 • Akvinský, Tomáš - O bytí a bytnosti (De ente et essentia) 1887
 • Akvinský, Tomáš - Otázky o ctnostech I
 • Albert Veliký (Albertus Magnus) - O primknutí sa k Bohu (De adherendo Deo)
 • Ancselová, Éva - Étos a dějiny
 • Anselm z Canterbury - Fides quaerens intellectum, Proslogion, De Veritate, De Libertate Arbitrii (Víra, která hledá porozumění, Oslovení, O Pravdě, O svobodě rozhodování)
 • Antická próza - O cizích osudech
 • Anzenbacher, Arno - Úvod do etiky
 • Anzenbacher, Arno - Úvod do filozofie
 • Arendtová, Hannah - O násilí (On Violence)
 • Aristotelés - Druhé analytiky, Organon, 1962
 • Aristotelés - Etika Níkomachova
 • Aristotelés - Metafysika
 • Aurelius, Marcus - Hovory k sobě
 • Bacon, Francis - Nové organon
 • Bateson, Gregory - Mind and Nature: A Nescessary Unity (Mysl a příroda, nezbytná jednota)
 • Beda Venerabilis - Církevní dějiny národa Anglů
 • Beierwaltes, Werner - Platonismus a idealismus
 • Bendlová, Peluška - Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela (Homo viator, L'homme problematique)
 • Bendlová, Peluška - Teilhard de Chardin, nová naděje katolicismu?
 • Benoist, Alain de - Za horizontem lidských práv (Au-delà des droits de l'homme - Pour défendre les libertés. Beyond Human Righst: Defending Freedoms)
 • Benyovszky, Ladislav - Náhlost. Myšlení bytí z času. Martin Heidegger
 • Benyovszky, Ladislav - Úvod do filosofického myšlení
 • Bergson, Henri - Duchovní energie (L'énergie spirituelle)
 • Bergson, Henri - Dva zdroje morálky a náboženství (Les deux sources de la morale et de la religion)
 • Berkeley, George - Tři dialogy mezi Hyladem a Filonoem. O pohybu (De motu)
 • Bezděk, Ctibor - Etikoterapie I,II
 • Bláha, Arnošt Inocenc - Ethika jako věda. Úvod do dějin a theorie mravnosti
 • Blecha, Ivan - Filosofická čítanka
 • Blecha, Ivan - Filosofie
 • Błoch, Grzegorz B. - Ján Duns Scotus. Život a dielo
 • Boëthius, Anitius Manlius Torquatus Severinus - Potěšení zarmoucených
 • Boëthius. Poslední Říman. Sborník prací
 • Boëthius, Severinus - Consolation of Philosophy
 • Boëthius, Severinus - Filosofie utěšitelka
 • Boëthius, Severinus - Teologické traktáty
 • Bocheński, Maria Józef - Slovník filozofických pověr
 • Borges, Jorge Luis - Nesmrtelnost
 • Borges, Jorge Luis - Zrcadla jsou zvláštní věc
 • Brentano, Franz - O původu mravního poznání
 • Bronowski, Jacob - Vzestup člověka
 • Buber, Martin - Gog a Magog. Chasidská kronika
 • Buber, Martin - Já a Ty
 • Carpenter Edvard, John Ruskin a Em. Havelka - Civilisace, její následky a léčení. Tomu poslednímu. Sebevzdělání. Volná škola, přeložil Edvard Beneš, Praha 1910
 • Chauchard, Paul - Věda a smysl života
 • Chesterton, Gilbert Keith - Ortodoxie
 • Chesterton, Gilbert Keith - The Club of Queer Trades. The Man Who Was Thursday
 • Chomsky, Noam a Michael Foucault - Člověk, moc a spravedlnost
 • Cílek, Václav - Borgesův svět
 • Cílek, Václav (ed.) - Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa
 • Cílek, Václav, Stipsits, Alexander - Krása je rozmanitost plazů. Cesty k Navahům: vědět, odkud přicházíme
 • Cole, Peter - Filosofie náboženství
 • Condillac, Etienne Bonnot, de - Esej o původu lidského poznání (1974)
 • Černý, Václav - První a druhý sešit o existencialismu (1948)
 • Čtení z antiky - výběr prací starověkých myslitelů, Svoboda, 1969
 • Dahlke, Ruediger - Zákony osudu. Pravidla pro život. Rezonance - Polarita - Vědomí
 • Dante, Alighieri - Božská komedie
 • De Crescenzo, Luciano - Příběhy řecké filosofie, Sokrates a ti druzí
 • De Crescenzo, Luciano - Příběhy starší řecké filosofie. Pythagoras, Herakleitos a ti druzí
 • De Crescenzo, Luciano - Příběhy středověké filozofie
 • De Chardin, Teilhard Pierre - Místo člověka v přírodě
 • De Chardin, Teilhard Pierre - Slova víry
 • De Chardin, Teilhard Pierre - Úvahy o štěstí a lásce (Sur le Bonheur et Sur l´Amour)
 • De Chardin, Teilhard Pierre - Vesmír a lidstvo (Le phénoméne humain)
 • De la Héronniere, Édith - Teilhard de Chardin: Mystika přerodu
 • Deleuze, Gilles et Félix Guattari - Qu´ est-ce que la philosophie?(Co je filosofie?)
 • Dionysiův neb Longinův spis "O vznešenu". 1931. (Přeložil Václav Sládek)
 • Dratvová, A. - Deník 1921 - 1961. Scientific Diary
 • Dratvová, A. - Etika tvůrčí práce
 • Dratvová, A. - Přehled filosofie (1947)
 • Drtina, František - Myšlenkový vývoj evropského lidstva (1902)
 • Drtina, František - Úvod do filosofie II. (1948)
 • Durant, Will - Příběh filosofie (The Story of Philosophy) 1926
 • Eco, Umberto - Foucaultovo kyvadlo
 • Eco, Umberto - Na ramenech obrů (Sulle spalle dei giganti)
 • Eco, Umberto - Skeptikové a utěšitelé
 • Eco, Umberto - The Name of the Rose
 • Eliade, Mircea - Mefisto a androgyn
 • Eliade, Mircea - Mýty, sny a mystéria
 • Eliade, Mircea - Posvátné a profánní
 • Epiktetos - Handbüchlein der Moral
 • Ettingerová, Elzbieta - Hannah Arendtová Martin Heidegger
 • Fialová, Radka - Justin Mučedník a jeho Bible
 • Fichte, Gottlieb Johann - O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví
 • Fink, Eugen - Bytí, pravda, svět
 • Fink, Eugen - Filosofie Friedricha Nietzscheho
 • Fink, Eugen - Hra jako symbol světa
 • Fink, Eugen - Oáza štěstí
 • Finkielkraut, Alain - Destrukce myšlení
 • Fischer, Ludvík J. - Filosofie. Její podstata a problémy
 • Fischer, Ludvík J. - Základy poznání (1930)
 • Fischer, Josef Ludvík; Dratvová, Albína; Kozák, Jan Blahoslav - Filosofie a školy (1933)
 • Floss, Pavel - Mikuláš Kusánský. Život a dílo
 • Foucault, Michel - Slova a věci (Les mots et les choses)
 • Frankl, Viktor Emil, Lapide, Pinchas - Bůh a člověk hledající smysl (Gottsuche und Sinnfrage)
 • Freud, Sigmund - O člověku a kultuře
 • Gadamer, H.-G. - Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem
 • Galénos - Úvod do logiky (Eisagógé Dialektiké)
 • Gibbon, Edward - Úpadek a pád Římské říše (The Decline and Fall of the Roman Empire) 1983
 • Giddens, Anthony - Důsledky modernity
 • Georg, Eugen - Člověk objevuje skutečnost (Der Mensch entdeckt die Wirklichkeit) 1943
 • Goethe, Johann Wolfgang - Utrpení mladého Werthera
 • Growka, Květoslav, kol. - Čítanka z dějin filozofie
 • Guardini, Romano - Těžkomyslnost a její smysl
 • Guitton, Jean - Mlčení o podstatném
 • Guitton, Jean - Môj filozofický testament
 • Gumbel, Nicky ­- Question of Life (Otazníky života)
 • Han Byung-Chul - Vyhořelá společnost
 • Hejdánek, Ladislav - Filosofie a víra
 • Heidegger, Martin - Věda, technika a zamyšlení
 • Heidegger, Martin - Věk obrazu světa (Die Zeit des Weltbildes)
 • Heinrich, Dietrich - Základní struktura filosofie moderní doby
 • Hellinger, Bert - Myšlenky o Bohu. Jejich kořeny a jejich působení
 • Hellinger, Bert - Přirozená mystika. Cesty spirituální zkušenosti
 • Horák, Petr - Svět Blaise Pascala
 • Hošek, Pavel - C. S. Lewis, mýtus, imaginace a pravda
 • Huizinga, Johan - Homo Ludens. O původu kultury ve hře
 • Huizinga, Johan - Ve stínech zítřka. Diagnóza kulturní choroby naší doby. 1938
 • Husserl, Edmund - Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I.
 • Jaspers, Karl - Atomová bomba a budoucnost lidstva. Politické vědomí naší doby
 • Jaspers, Karl - Duchovní situace doby (Die geistige Situation der Zeit)
 • Jaspers, Karl - Mezní situace
 • Jaspers, Karl - Otázka viny
 • Jaspers, Karl - Rozum a existencia
 • Jaspers, Karl - Šifry transcendencie
 • Jaspers, Karl - Úvod do filosofie ( Einführung in die Philosophie)
 • Jean, Georges - Písmo, paměť lidstva (L´ecriture, mémoire des hommes)
 • Johnson, Paul - Sokrates
 • Jovčuk, M.T., kol. - Dějiny filosofie
 • Kampitz, Peter - Malé dějiny rakouské filozofie
 • Kant, Immanuel - K věčnému míru. Filosofický projekt (Zum ewigen Frieden)
 • Kant, Immanuel - Úvod ke kritice soudnosti
 • Kant, Immanuel - Základy metafyziky mravů (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten)
 • Kierkegaard, Soren - Okamžik
 • Kierkegaard, Soren - Tři páteční pozvání k Večeři Páně. Velekněz, celník, hříšnice
 • Kierkegaard, Soren Aabye - Současnost
 • Kohák, Erazim - Jan Patočka. Filosofický životopis
 • Kohák, Erazim - Pražské přednášky. Život v pravdě a (post)moderní skepse
 • Kohák, Erazim - Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky
 • Korsak, Jerzy - Existencialismus ve filozofii a literatuře
 • Kovář, František - Filosofické myšlení hellenistického židovstva
 • Kuczyński A., Kuczyński J. - Humanismus
 • Kuhn, Thomas Samuel - Struktura vědeckých revolucí. The Structure of Scientific Revolitions
 • La Boétie, De, Étienne - Rozprava o dobrovolném otroctví (Discours de la servitude volontaire)
 • Lacroix, Jean - Smysl člověka (1970)
 • Laertios, Diogenes - Život a učení filosofa Epikura
 • Landsberg, Ludwig Paul- Zkušenost smrti (Essai sur l'Experience de la Mort. Paris 1935. Deutsche Übersetzung: Die Erfahrung des Todes)
 • Le Bon, Gustave - Psychologie davu (La Psychologie des Foules)
 • Le Goff, Jacques - Svatý Ludvík (Saint Louis)
 • Lévinas, Emmanuel - Být pro druhého
 • Lévinas, Emmanuel - Existence a ten, kdo existuje (De l’existence a l’existant (1947))
 • Liessmann, Konrad Paul - Filosofie zakázaného vědění. Friedrich Nietzsche a černé stránky myšlení
 • Liessmann, Konrad Paul - Universum věcí. K estetice každodennosti
 • Locke, John - Dopis o toleranci (A Letter on Toleration)
 • Machovec, Milan - Smysl lidské existence
 • Machovec, Milan, Hodovský, Ivan, Bendlová, Peluška a kol. - Stručný filosofický slovník (1966)
 • Maeterlinck, Maurice - Smrt
 • Marcel, Gabriel Honoré - K filosofii naděje (Homo viator, Paris, 1945)
 • Marcel, Gabriel Honoré - Od názoru k víře (Essai de philosophie concrete)
 • Maritain, Jacques - Integrální humanismus (1967)
 • Maritain, Jacques - Láska a přátelství
 • Maritain, Jacques - Vybrané stati filosofické (1931)
 • Maritainovi, Raissa a Jacques - Stavy lidstva a svatosti
 • Masaryk, Tomáš G. - Ideály humanitní
 • Matějka, Marek - K filosofii existence
 • Merleau - Ponty, Maurice – Svět vnímání (Causeriries 1948)
 • Milko, Pavel - Órigenés učitel
 • Mill, Stuart John - O svobodě myšlení a slova (On Liberty, Utilitarism and Other Essays)
 • Moody Jr., Raymond A. - Život po životě (Life After Life) 1975
 • More, Thomas - Utopie
 • Nietzsche, Friedrich - Genealogie morálky
 • Nietzsche, Friedrich - Pozdní pozůstalost I., II.
 • Nietzsche, Friedrich - Soumrak model. Duševní aristokratismus. O životě a umění
 • Novotný, František - O Platonovi. Díl první. Život
 • O´Donel, Kevin - Dějiny myšlenky
 • Ortega y Gasset, José - Evropa a idea Národa (Evropa y la idea de la Nación) 1949
 • Ortega y Gasset, José - Úkol naší doby
 • Ossenkop Axel, van Kerckhoven Guy, Fink Rainer - Eugen Fink. Lebensbild des Freiburger Phänemenologie
 • Palouš, Radim - Světověk a Časování
 • Pascal, Blaise - Myšlenky (Pensées) (1973)
 • Patočka, Jan - Fenomenologické spisy III/1
 • Patočka, Jan - Kacířské eseje o filosofii dějin
 • Patočka, Jan - Negativní platonismus
 • Patočka, Jan - Platón a Evropa
 • Patočka, Jan - Platónova péče o duši a spravedlivý stát
 • Patočka, Jan - Sókratés. Přednášky z antické filosofie. K raným Platónovým dialogům. Sborník
 • Patočka, Jan a Eugen Fink - Fenomén jako filosofický problém
 • Pelikán, Ferdinand - Fikcionalism novověké filosofie, zvláště u Humea a Kanta (Fictions of Imagination, Hume and Kant). 1929
 • Picard, Max - Člověk na útěku
 • Pico della Mirandola, Giovanni - De dignitate hominis ( O důstojnosti člověka)
 • Pieper, Josef - Co znamená filosofovat? Was heißt philosophieren? (1947)
 • Pieper, Josef - Scholastika
 • Pieper, Josef - Tomáš Akvinský
 • Pieper, Josef - Základní formy sociálních pravidel hry (Grundformen sozialer Spielregeln)
 • Platón - Euthyrfón, Obrana Sókrata, Kritón
 • Platón - Faidros
 • Platón - Sofistés
 • Platón - Timaios, Kritias
 • Platón, Aristoteles, Epikuros, Seneca etc. - Antická próza (1975)
 • Polák, František - Sokrates
 • Popkin, R. H., Stroll, Avrum - Filozofie pro každého
 • Popper, Karl R. - Bída historicismu
 • Precht, Richard David - kdo jsem. Filozofické putování (Wer bin ich und wenn ja, wie viele?)
 • Raban, Miloš - Duchovní smysl člověka dnes (Od objektivního k existenciálnímu a věčnému)
 • Rádhakrišnan, S. - Indická filosofie I,II
 • Rádl, Emanuel - Dějiny filosofie I,II
 • Rádl, Emanuel - Útěcha z filosofie
 • Raeper, William a Linda Smith - Úvod od světa idejí
 • Ricoeur, Paul - Myslet a věřit
 • Rohde, Peter P. - Kierkegaard
 • Roterdamus, Erasmus - Chvála bláznivosti
 • Roterdamus, Erasmus - Humanismi et pacis praedicator (Hlasatel humanistických a mírových myšlenek)
 • Runes, Dagobert D. - Treasury of Philosophy
 • Saner, Hans - Jaspers
 • Santayana, George - Essaye o filosofii, náboženství a umění (1932)
 • Sartre, Jean-Paul - Existencialismus je humanismus (L´existentialisme es un humanisme)
 • Sartre, Jean-Paul - L'être et le néant
 • Sartre, Jean-Paul - Vědomí a existence
 • Seneca, Annaeus Lucius - Dopisy psané stoikem (Epistulae Morales Ad Lucilium)
 • Seneca, Annaeus Lucius - Myšlenky
 • Seneca, Annaeus Lucius - O klidu duševním (De tranquillitate animi) O prozřetelnosti (De providentia) O stálosti povahy (De constantia sapientis)
 • Scotus Duns, John - Teológia ako praktická veda
 • Scruton, Roger - Estetické porozumění
 • Scruton, Roger - Jak být konzervativec
 • Scruton, Roger - Krátke dejiny novovekej filozofie
 • Scruton, Roger - O potřebnosti národů
 • Schaeffner, Richard - Filosofie náboženství
 • Scheler, Max - Řád lásky
 • Scheler, Max - Místo člověka v kosmu, úvodní studie Jan Patočka (Die Stellung des Menschen im Kosmos)
 • Scheler, Max - Můj filosofický pohled na svět
 • Scheler Max - O studu
 • Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph - Filozofické skúmania podstaty ľudskej slobody a s tým súvisiacich predmetov
 • Schiller, Friedrich - O tragickém umění
 • Schopenhauer, Arthur - O filosofech a filosofii
 • Schweitzer, Albert - Kultur und Ethik
 • Schweitzer, Albert - Lidé v pralese
 • Schweitzer, Albert - Z mého života a díla
 • Schweitzer, Albert - Zastánce kritického myšlení a úcty k životu
 • Sim, Stuart - Lyotard a nelidské. Pozdní práce Jeana-Françoise Lyotarda
 • Sire, James W. - Za novými světy
 • Sofoklés - Tragédie (1975, kompletní vydání)
 • Sokol, Jan - Malá filosofie člověka
 • Sokol, Jan - Člověk a náboženství. Proměny vztahu člověka k posvátnému
 • Sokolov, Vasil V. - Středověká filosofie
 • Sousedík, Stanislav - Jan Duns Scotus - doctor subtilis a jeho čeští žáci
 • Sousedík, Stanislav - Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím
 • Sousedík, Stanislav - Kosmologický důkaz Boží existence
 • Sousedík, Stanislav - Svoboda a lidská práva. Jejich přirozenoprávní základ
 • Sousedík, Stanislav a další, sborník přednášek - Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice (Aurelius Augustinus, Boëthius, Jan Eriugena, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus)
 • Souzenelle, Annick, de - Symbolismus lidského těla. Překlad Miloslav Šebela 2009
 • Stark, Stanislav - Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu: se zaměřením na učení Hanse-Georga Gadamera a Otto Friedricha Bollnowa
 • Steinová, Edita - Myšlenky a meditace
 • Störig, Hans Joachim - Malé dějiny filosofie
 • Tillich, Paul - Odvaha být (The Courage to be)
 • Toman, Josef - Sokrates
 • Tomkins, Stephen - A Short History of Christianity (Stručné dějiny křesťanství)
 • Tondl, L. a kolektiv - Současná západní filosofie (1958)
 • Tresmontant, Claude - Bible a antická tradice
 • Tresmontant, Claude - Dějiny vesmíru a smysl stvoření
 • Tursunov, Akbar - Od mýtu k vědě
 • Tvrdý, Josef - Filosofie náboženství, 1921
 • Tvrdý, Josef - Nová renaissance, 1941
 • Tvrdý, Josef - Průvodce dějinami evropské filosofie, 1947
 • Tvrdý, Josef - Vývoj filosofického myšlení evropského, 1923
 • Ubaldo, Nikola - Obrazové dějiny filosofie
 • Vergely, Bertrand - Antičtí filosofové
 • Vopřada, David - Svatý Ambrož a tajemství Krista
 • Weizsäcker, Carl Friedrich von - Člověk ve svých dějinách
 • Wilson, Edward O. - Konsilience. Jednota vědění. O nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd
 • Wittgenstein, Ludwig - Tractatus logico-philosophicus
 • Wuketits, Franz M. - Přírodní katastrofa jménem člověk. Vývoj bez pokroku
 • Wust, Peter - Nejistota a odhodlání (Ungewißheit und Wagnis)
 • Xenofón - Vzpomínky na Sókrata

zpět